Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ dự kiến tại Trường Đại học Trà Vinh trong năm 2024

STT

Tháng

Ngày trong tháng

Thứ trong tuần

Bài thi bậc

Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí thi

1

Tháng 01

13, 14

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 05/01/2024

2

Tháng 02

24, 25

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 14/02/2024

3

Tháng 03

23, 24

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 13/03/2024

4

Tháng 04

20, 21

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 10/04/2024

5

Tháng 05

18, 19

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 08/05/2024

6

Tháng 06

11, 12

Thứ 3, 4

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 03/06/2024

7

Tháng 07

13, 14

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 03/07/2024

8

Tháng 08

20, 21

Thứ 3, 4

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 07/08/2024

9

Tháng 09

14, 15

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 05/09/2024

10

Tháng 10

12, 13

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 02/10/2024

11

Tháng 11

02, 03

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 25/10/2024

12

Tháng 12

14, 15

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 06/12/2024

  • Hình thức thi: trên máy tính

  • Thời gian thi có thể thay đổi và bổ sung tùy vào tình hình thực tế.