Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Trường Đại học Trà Vinh trong năm 2023

STT

Tháng

Ngày trong tháng

Thứ trong tuần

Bài thi bậc

Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí thi

1

Tháng 02

11, 12

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 27/01/2023

2

Tháng 03

11, 12

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 24/02/2023

3

Tháng 04

08, 09

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 24/3/2023

4

Tháng 05

13, 14

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 28/4/2023

5

Tháng 06

06, 07

Thứ 3, 4

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 26/5/2023

6

Tháng 07

15, 16

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 30/6/2023

7

Tháng 08

19, 20

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 04/8/2023

8

Tháng 09

19, 20

Thứ 3, 4

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 01/9/2023

9

Tháng 10

14, 15

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 29/9/2023

10

Tháng 11

11, 12

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 27/10/2023

11

Tháng 12

09, 10

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

đến hết ngày 01/11/2023

  • Hình thức thi: trên máy tính

  • Thời gian thi có thể thay đổi và bổ sung tùy vào tình hình thực tế.