1. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.
2. Tuyển sinh và quản lý người học.
3. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.
4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do Trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.
6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Trung tâm.
7. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển Trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.
8. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
9. Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
10. Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của Trung tâm.
11. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các nhiệm vụ và hưởng các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Victory là đơn vị sự nghiệp do Trường Đại học Trà Vinh thành lập, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng.
– Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Victory.
– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Victory Informatics Foreign Language Center (viết tắt là: VIFL).
– Trụ sở chính đặt tại: Số 105, đường Kiên Thị Nhẫn, khóm 1, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (Khu 2 – Trường Đại học Trà Vinh).
– Trang thông tin điện tử: http://victory.tvu.edu.vn
– Điện thoại: 0294 3862214 – 6862529